Hakkımızda

Hakkımızda

1998 Eylül ayında kurulan MEDİKARE DİYALİZ geçen yıllarla birlikte büyüyerek halen 3 diyaliz merkezi ile hastalarına hizmet vermektedir.

İnsanın en değerli varlık olduğunun bilincinde, evrensel ve tıbbi değerlerin ışığında, hasta ve çalışanlarımızın mutluluklarına odaklı hizmet anlayışı ile çalışmaktayız. Yıllar içerisinde edinmiş olduğumuz deneyim ve güncel bilimsel yaklaşımlarla, her zaman en iyisini hedefleyerek yolumuza devam etmekteyiz.

Hakkımızda

Kalite Politikamız

Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz

AMAÇ: Sağlıkta kalite standartları –Diyaliz klavuzuna uygun olarak hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması aynı zamanda etkin etkili zamanında hizmet sunulmasıdır.

HEDEFLER: Sağlıkta Kalite Standartları ; Kuruluş içi hedef ve kuruluş dışı hedef olarak 2’ye ayrılmıştır.

1- Kuruluş içi hedefler:

 • Sağlıkta kalite standartlarına uyarak diyaliz hizmetinin etkinliğini artırmak
 • Etkili sonuçlara ulaşmak
 • Bu işleyiş sürecinde en uygun kaynakları kullanarak verimliliği artırmak .
 • Çalışanlarımızın sağlıklı çalışma yaşamı sürdürebilmesi için ideal güvenli bir çalışma ortamı ve alt yapısı oluşturmaktır.

2- Kuruluş Dışı Hedefler :

 • Tedavi ve bakım hizmetlerini hastanın ihtiyacına göre uygun ve kabul edilebilir zaman aralığında sunulması
 • Hastalık tedavisinin tamamlanması sonrasında Sürekliliğin sağlanması.
 • Toplumun değerleri hasta kişilerin ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak bakım hizmetlerinde hasta odaklı yaklaşmak ve hasta güvenliğini sağlamaktır.

Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim Sistemimiz
Medikare Grup Diyaliz Merkezlerimizde kalite çalışmaları, yönetimin ve kalite sorumlularının desteği ile “Kalite Yönetim Birimi” tarafından; Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz doğrultusunda yürütülmektedir. Sağlıkta Kalite Standartlarına göre belirlenen bölümler için Kalite Yönetim Direktörü ile birlikte kalite sorumluları görevlendirilmiştir. Bu bölümler aşağıdaki gibidir;

 1. Kurumsal Hizmetler

  • Kurumsal Yapı
  • Kalite Yönetimi
  • Doküman Yönetimi
  • Risk Yönetimi
  • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi
  • Acil Durum ve Afet Yönetimi
  • Eğitim Yönetimi
  • Sosyal Sorumluluk
 2. Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler

  • Hasta Deneyimi
  • Sağlıklı Çalışma Yaşamı
 3. Sağlık Hizmetleri

  • Hasta Bakımı
  • İlaç Yönetimi
  • Enfeksiyonların Önlenmesi
  • Laboratuvar Hizmetleri
 4. Destek Hizmetler

  • Tesis Yönetimi
  • Otelcilik Hizmetleri
  • Malzeme ve Cihaz Yönetimi
  • Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
  • Atık Yönetimi
  • Dış Kaynak Kullanımı
 5. Gösterge Yönetimi

  • Göstergelerin İzlenmesi
  • Kalite Göstergeleri

Kalite Toplantılarımız
Yıl içerisinde belli periyotlarla kalite sorumluları, Yönetim Kurulu Başkanı, Kalite Yönetim Direktörü, Mesul Müdür, Birim sorumlularının katılımıyla kalite toplantıları yapılmaktadır.

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

 • Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak
 • Bu olayları izlemek
 • Bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaya yönelik İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi kurulmuştur.

Özdeğerlendirme Süreci
Sağlıkta Kalite Standartları (SKS-Diyaliz) kapsamında, diyaliz merkezlerimizde yılda 1 defa özdeğerlendirme (iç denetim) yapılmaktadır.

 • Özdeğerlendirme ekibi; Yönetim Kurulu Başkanı, Mesul Müdür, Genel Mali ve İdari İşler Müdürü, Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü, Kalite Yönetim Direktörü ve Yardımcısı ve Kalite Birim Sorumlularından oluşmaktadır.
 • Özdeğerlendirme (iç denetim), yılda 1 defa yapılır.
 • Özdeğerlendirme planı, Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz içinde yer alan bölümlerin hepsini kapsayacak şekilde hazırlanır.
 • Özdeğerlendirme (iç denetim) öncesinde denetim takvimi ve planı konusunda mail yolu ile
  İlgili kişiler bilgilendirilir.

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kuruluşun Amacı:
Gelişen Teknoloji ile değişen dünyamızda insan hayatında en önemli yere sahip sektörlerden birisi olan sağlık sektörüde önemli ölçüde etkilenmektedir.Etki içersinde en önemli olgu insan olma olgusunun önem taşımaktadır.

Kalite Yönetim Birimi ,Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik kapsamında diyaliz merkezimizde yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ,sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla kurulmuştur.

Kalite çalışanlarından oluşan ekip Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmaktadır.

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ GÖREV VE ÇALIŞMALARI

 1. 27.06.2015 Tarihli ve 29399 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik “gereği kurumun kalite hizmet sunumunun sağlanması için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi.
 2. SKS Diyaliz çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
 3. Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
 4. Özdeğerlendirmeleri takip eder.
 5. Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
 6. Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları
  Onun sonuçlarının değerlendirilmesi ,sonuçlara yönelik iyileştirme gibi)yönetir.
 7. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
 8. SKS Diyaliz çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.
 9. SKS Diyaliz gereği belirlenmiş olan bölüm kalite sorumluları ile birlikte koordineli olarak birlikte çalışır.
 10. Kalite Yönetim Direktörü standartlarda belirtilen komitelerin doğal üyesidir.
 11. Kurumsal amaç ve hedeflerin belirlenmesinde danışmanlık eder,onların tüm bölüm ve birimlerde çalışanlar tarafından benimsenmesinde çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlar.
 12. Bölüm sorumluları ile analiz ve takipler yapar.
 13. Yapılan anket değerlendirmelerini Kalite Yönetim Birimine sunar ve değerlendirmeler yapar.
 14. Her dönem hizmet sunumuna yönelik üst yönetim ve bölüm kalite sorumluları ile bölüm değerlendirme toplantıları yapar.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

 • Sağlıkta Kalitenin Geliştirilme ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik (27.06.2015 tarihli ve 29399 )
 • Sağlıkta Kalite Standartları -Diyaliz

Misyonumuz

Böbrek yetmezliği ile ilgili sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastalarımıza, uygulamakla yükümlü olduğumuz yönetmelikler dahilinde HASTA ODAKLI bir anlayışla, en yüksek kalite standartlarında ve güvenilirlikte diyaliz hizmetini sürekli gelişerek sunmak için varız.

Vizyonumuz

Uluslararası Sağlık Standartlarında hizmet vermek için, sürekli büyüyen, yeniliklere açık, etik ve bilimsel çalışan, kalıcı kurumsal bir ekiple diyaliz tedavisinde tercih edilen LİDER BİR MERKEZ olmak.

İlke ve Değerlerimiz

 • Sağlık hizmetlerimizi evrensel tıbbi ve etik değerlerin bilincini ve sorumluluğunu taşıyarak sunmak.
 • Hastalarımızın ihtiyaç ve beklentilerine uygun hizmet sunmak.
 • Hastalarımızın ve çalışanlarımızın beklentilerine ve mutluluklarına odaklı hizmet anlayışı benimsemek.
 • Hastalarımızla, çalışanlarımızla, tedarikçilerimizle ve toplumumuzla ilke ve değerlerimiz çerçevesinde güven ortamı oluşturmak.
 • Takım ruhu içinde başarılarımızı takdir ederek, sorunların oluşmasına fırsat tanımamak, çıkabilecek sorunlarda ise çözüm odaklı davranmak.
 • Sağlık hizmetlerimizi, zamanında ve uyulması gereken tüm sağlık standardlarına uygun olarak, birbirimizi yücelterek ve destekleyerek başarıyla sunmak.
 • Başarıya odaklı sağlık hizmeti sunumumuzu, günün koşullarına uygun en gelişmiş teknolojiyle sürekli geliştirerek sunmak.
 • İnsan sağlığı gibi hayati bir öneme sahip bir alanda hizmet sunmaktan dolayı, büyük sorumluluk gerektiren bir konumda olduğumuzun bilincinde olarak hizmet vermek.
 • Çevre ve toplumumuzun için büyük öneme sahip bir hizmet sunduğumuzun bilincinde olmak.

Organizasyon Şeması

Organizasyon Şeması